Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp
Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm chết miệng dài 8

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm chết hàm cong 10

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm chết hàm cong 6.5

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm mỏ quạ 10

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm mỏ quạ 12

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm hai nấc 8

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm hai nấc 10

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm hai nấc 8

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm bấm đinh

Đọc tiếp

Dụng cụ kìm

Kìm cộng lực

Đọc tiếp